dnes je 15.7.2024

Input:

10. lekcia: Porušenie pracovnej disciplíny

10.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10. lekcia: Porušenie pracovnej disciplíny

Teoretický základ

Pracovnú disciplínu možno charakterizovať ako súhrn rôznorodých povinností, ktoré musí zamestnanec riadne dodržiavať na pracovisku, ale aj mimo neho (napr. na pracovnej ceste). Obsah pracovnej disciplíny tvoria povinnosti zamestnanca vyplývajúce najmä z:

  • právnych predpisov (napr. Zákonníka práce, zákona o BOZP),

  • pracovnej zmluvy,

  • kolektívnej zmluvy,

  • pracovného poriadku (ak s ním bol zamestnanec oboznámený).

Porušenie pracovnej disciplíny nastáva vtedy, keď si zamestnanec riadne neplní pracovné povinnosti vyplývajúce mu z pracovného pomeru, t. j. keď zavinene (úmyselne alebo nedbanlivostne) poruší svoje povinnosti (napr. keď nedodržiava bezpečnostné predpisy).

Zákonník práce rozlišuje dva stupne závažnosti porušenia pracovnej disciplíny:

  1. menej závažné (napr. nedodržanie termínu na odovzdanie pracovnej úlohy, vopred neoznámený neskorý príchod do zamestnania)
  2. závažné (napr. požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok na pracovisku, neospravedlnená absencia zamestnanca v práci).  

Žiadny právny predpis však neupravuje aké konanie zamestnanca možno považovať za závažné alebo menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, a to najmä vzhľadom na rozmanitosť situácií, ktoré môžu vzniknúť počas trvania pracovného pomeru. Tým je ponechaný väčší priestor zamestnávateľovi, aby si vzhľadom na svoje prevádzkové potreby sám určil, ktoré činnosti zamestnanca môžu viesť k porušeniu pracovnej disciplíny. Všeobecne ale platí, že ak sa nejde o závažné porušenie pracovnej disciplíny, vždy ide o menej závažné porušenie.

Keď zamestnanec poruší svoju pracovnú povinnosť, t. j. pracovnú disciplínu, je úlohou zamestnávateľa posúdiť intenzitu tohto porušenia. Stupeň závažnosti porušenia treba