dnes je 15.7.2024

Input:

12. lekcia: Zodpovednosť za škodu na strane zamestnanca (za schodok, stratu zverených predmetov)

10.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12. lekcia: Zodpovednosť za škodu na strane zamestnanca (za schodok, stratu zverených predmetov)

Teoretický základ

Na to, aby sme mohli hovoriť o zodpovednosti zamestnanca za škodu, musia byť súčasne splnené viaceré podmienky, a to:

  • zamestnanec poruší povinnosti, ktoré mu vyplývajú z pracovného pomeru, napríklad ak by nevenoval pozornosť činnosti, ktorú vykonáva alebo opomenul nejakú činnosť, ktorú vedel, že má vykonať,

  • vznik škody bol spôsobený zavineným konaním zamestnanca, t. j. tento ju spôsobil buď úmyselne alebo z dôvodu nedbanlivosti,

  • a zamestnávateľovi reálne škoda vznikla.

Uvedené podmienky musia byť naplnené kumulatívne, to znamená súčasne. Len samo úmyselné konanie zamestnanca spočívajúce v porušení jeho povinností, či zanedbanie nejakej povinnosti z nedbanlivosti bez zrejmého následku v podobe vzniku škody nebude zakladať zamestnancovu zodpovednosť.