dnes je 15.7.2024

Input:

4. lekcia: Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa - možné spôsoby a výpovedné dôvody, príklady, najčastejšie nedostatky a chyby v praxi

10.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4. lekcia: Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa – možné spôsoby a výpovedné dôvody, príklady, najčastejšie nedostatky a chyby v praxi

Teoretický základ

Zamestnávateľ má podľa Zákonníka práce štyri možnosti, ako ukončiť so zamestnancom pracovný pomer:

 1. skončenie dohodou,
 2. výpoveďou,
 3. okamžitým skončením,
 4. skončením v skúšobnej dobe.

Podmienky platnosti výpovede zo strany zamestnávateľa

Výpoveď je jednostranný právny úkon. Na to, aby bola platná, musí byť písomná a doručená druhej strane. Doručením sa rozumie osobné odovzdanie do vlastných rúk na pracovisku alebo prostredníctvom doporučenej zásielky na adresu zamestnanca.

Zároveň musí byť naplnený jeden z výpovedných dôvodov, pre ktoré zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď. Dôvody musí zamestnávateľ konkretizovať tak, aby bolo možné jednoznačne určiť, z akého zákonného dôvodu zamestnanec výpoveď dostal.

Dôvody výpovede zo strany zamestnávateľa

Zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi výpoveď bezdôvodne. Môže tak urobiť len z dôvodov, ktoré sú uvedené v Zákonníku práce (§ 63). Ide o nasledovné prípady:

 1. Ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje,
 2. Ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť premiestňuje, pričom zamestnanec s so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce nesúhlasí;
 3. Ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu (napr. štatutárneho orgánu);
 4. Ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu alebo ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou
  (alebo na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu);
 5. Ak zamestnanec nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi alebo bez zavinenia zamestnávateľa nespĺňa požiadavky (podľa vnútorného predpisu zamestnávateľa) na výkon dohodnutej práce (napr. ak vodič z povolania stratil vodičské oprávnenie);
 6.  Ak zamestnanec prestal spĺňať požiadavky stanovené osobitným predpisom na voľbu alebo vymenovanie funkcie štatutárneho orgánu alebo iného riadiaceho pracovníka.
 7. Ak zamestnanec neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil;
 8. Pre závažné porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca;
 9. Pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, ak bol zamestnanec v posledných šiestich mesiacoch upozornený na možnosť výpovede v súvislosti s týmto porušením.

Praktický príklad: Pán Novák bol zamestnaný vo výrobnej spoločnosti, kde pracovalo viac ako 150 zamestnancov. Firma však nezískala nové zákazky, klesol objem výroby a na chod spoločnosti už nebol potrebný daný počet zamestnancov. Zamestnávateľ bol preto nútený niekoľko z nich prepustiť. Medzi nimi bol aj pán Novák. Zamestnávateľ s ním rozviazal pracovný pomer z dôvodu nadbytočnosti a výpoveď mu odovzdal osobne na pracovisku do jeho rúk.

Praktický príklad: Pani Orviská pracovala v maloobchode na predajnej ploche. Jedného dňa zamestnávateľ zistil, že zamestnankyňa na